PureTech ApS Persondatapolitik

 1. Registrering og behandling af kundens personoplysninger

  PureTech ApS, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund, CVR.nr. 41606126 (”PureTech”), er ansvarlig for opbevaring og behandling af de personoplysninger, som registreres og behandles i forbindelse med kundens købs- og tilbuds-/ordreaktivitet samt korrespondance med PureTech i forbindelse hermed. PureTechs registrering og behandling af kundens personoplysninger er underlagt vilkårene i denne Persondatapolitik.

 2. Hvilke personoplysninger opbevares og benyttes?
  PureTech behandler følgende kategorier af personoplysninger om kunden:

  – Almindelige kontaktoplysninger (navn, mail, telefonnummer og adresse) på kunden, kundens medarbejdere, familiemedlemmer og andre, der er involveret i PureTechs leverance af sine ydelser,
  – Betalingsoplysninger,
  – Oplysninger vedrørende en fast ejendom tilhørende og/eller benyttet af kunden, herunder oplysninger om kundens brug af den faste ejendom,
  – IP-adresse
  – Informationer afgivet i forbindelse med en eventuel klagesag eller tvist Personoplysninger behandles i digitaliseret og skriftlig form.

 3. Formålene med behandling
  PureTech behandler kundens personoplysninger til følgende formål:

  – Levering af aftalte serviceydelser, herunder ved benyttelse af underleverandører
  – Modtagelse af betaling via de af PureTech anvendte betalingssystemer,
  – Kommunikation med kunden i forbindelse med udbud af PureTechs serviceydelser og kundeopfølgning
  – Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af PureTechs services
  – Behandling i forbindelse med eventuelt opståede retskrav eller anden tvist med relation til kundens køb

  Behandling af personoplysningerne vil være begrænset til, hvad der er nødvendigt for opfyldelse af det pågældende formål.

 4. Indsamling af persondata om kunden

  Persondata om kunden vil være oplyst af kunden se i korrespondance og drøftelser med PureTech, ved PureTechs undersøgelser af kundens bygninger og ved indhentning fra tredjemand eller offentlige kilder, herunder internettet, offentlige registre, den relevante

kommune mv.

 1. Grundlag for behandling af kundens personoplysninger

  PureTechs behandling af personoplysninger sker for at opfylde kundens aftale med PureTech, samt foranstaltninger til forberedelse heraf. PureTechs behandling af personoplysninger sker endvidere i visse tilfælde, hvor det er nødvendigt for, at PureTech kan varetage en legitim interesse, hvor hensynet til kunden ikke går forud herfor.

 2. Deling af kundens personoplysninger
  Følgende personer vil kunne få adgang til kundens personoplysninger:

  – PureTechs medarbejdere, som er beskæftigede med de relevante serviceydelser og PureTechs systemer herfor
  – PureTechs underleverandører, herunder håndværkere/håndværksfirmaer og laboratorier fast tilknyttet PureTech
  – Ekstern IT-leverandør til PureTech, ekstern bogholder og administrator af PureTechs økonomisystem, samt PureTechs revisor og advokat, Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov, herunder i konkrete tilfælde med henblik på bekæmpelse af online svindel og andre kriminelle aktiviteter eller forsøg herpå. Kundens personoplysninger opbevares i datacentraler (databehandlere) placeret inden for EU.

 3. Varighed af opbevaring

  PureTech sletter løbende kundernes personoplysninger, når de ikke er nødvendige for at opfylde det formål, de oprindeligt er indsamlet til. PureTech sletter dog senest personoplysningerne efter 5 år, med mindre det vurderes nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere med henblik på at kunne imødegå et retskrav eller lignende.

 4. Sikkerhedsforanstaltninger

  PureTech sikrer kundens personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte kundens oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.

 5. Kundens rettigheder
  Som kunde hos PureTech har kunden følgende rettigheder vedrørende de af PureTech registrerede personoplysninger:

  – Adgang til at få oplyst hvilke personoplysninger om kunden, der er registreret af PureTech – Ret til få berigtiget urigtige oplysninger om kunden registreret af PureTech
  – Ret til at få slettet oplysninger om kunden, når registreringen ikke længere er nødvendig for opfyldelse af formålene i pkt. 3 og ikke forhindres af en opgave/pligt, der påhviler PureTech i medfør af dansk eller EU-lovgivning eller aftale med Kunden

  – Adgang til at få udleveret eller fremsendt de oplysninger, kunden selv har afgivet til PureTech i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, evt. per e-mail

 6.  Ændring af persondatapolitik

  Nærværende persondatapolitik vil løbende kunne justeres af PureTech for at efterleve de til enhver tid gældende persondataregler. 11.Kontakt Hvis kunden har indvendinger mod PureTechs behandling af kundens personoplysninger ulovligt, opfordres kunden til at kontakte PureTech på: info@puretech.dk Kunden har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til kundens rettigheder og over PureTechs behandling af kundens personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.